«

»

Goede Vrijdag – Dr. H.A.H. Maat

Vrijdag 10 april, 19:30 uur, Abdijkerk – Goede Vrijdag

Dienst is vanwege het Corona virus alleen online te volgen via kerkomroep.nl

Kerkdienst terugluisteren

Het lijdensverhaal

Openingswoord

Psalm 22

Lezing van het lijdensverhaal: Mattheus: 26:47 – 27:54

Lied 547 ‘Met de boom des levens’

Gebeden voor de goede vrijdag
Onder het kruis van Jezus Messias bidden wij:
God van alle eeuwen,
Voor uw kerk bidden wij, lichaam van Christus,
dat zij een plaats van vrede is, een thuis voor velen;
dat ze in vreugde en vrede uw naam belijdt
en uw toekomst tegemoet gaat.

Voor voorgangers en voorlopers bidden wij,
voor hen die geroepen zijn om een ambt te vervullen,
en voor heel de gemeenschap van gelovigen;
dat zij zich gedragen voelen door Uw geest
en de verwachting van Uw rijk levend houden.

Voor onze geloofsleerlingen bidden wij,
die hun leven aan Uw liefde durven verbinden,
dat Gij hen een luisterend oor zult geven,
een open hart en een kritische geest.
dat zij zich betrokken kunnen voelen
bij de gemeenschap van uw kinderen.

Wij bidden voor uw volk Israel,
kinderen van wet en profetie
die ons zijn voorgegaan in de verwachting van de gezalfde,
Dat het trouw mag blijven aan zijn roeping.

Voor wie met macht is bekleed bidden wij,
en voor wie de volkeren op aarde regeren;
dat zij de schepping willen dienen,
Dat zij met wijsheid leiding geven,
ook in deze onzekere tijd.

Voor hen die lijden bidden wij,
zij die getroffen worden door leed en nood,
door ziekte of eenzaamheid,
Voor wie een geliefde hebben verloren,
Voor mensen zonder huis bidden wij en voor hen die zich nergens welkom voelen.
Dat wij een licht voor hen mogen zijn.

Voor de vele volken bidden wij,
die hun eigen plek onder de zon bevechten.
Verlos ons van het geloof in het recht van de sterkste.
Hoe moeten wij anders de profetie levend houden
dat gij alle volken verzamelt rond uw vrede?

Om een sabbat hier op aarde bidden wij,
want als de angst is uitgebannen,
als de dood niet meer is,
als de schepping is voltooid,
dan is uw dag aangebroken.

Lezing van Mattheüs 27:57-61