Terug naar Onze gemeente

Pastoraat

Laatste berichten met betrekking tot het pastoraat:

Even voorstellen…

Mijn naam is Saskia Treu, ik ben geboren in 1971. Per 1 januari 2023 ben ik benoemd tot Pastoraal werker van de protestantse gemeente te Aduard, Den Ham en Fransum. Een van mijn pastorale taken is om zorg te dragen voor het crisispastoraat.

Crisispastoraat is pastoraat in bijzondere omstandigheden. Deze bijzondere omstandigheden hebben betrekking op situaties rondom droevige gebeurtenissen; ziekte, lijden en sterven. Bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, naderend levenseinde, overlijden en andere calamiteiten. En ook rondom betekenisvolle gebeurtenissen, zoals een jubileum, verhuizing of opname in een instelling.

Er kan bij een crisis sprake zijn van een acute crisis of een sluipende crisis. Bij beide soorten kan een luisterend oor helpend zijn; om het hart te luchten, om ruimte te scheppen in de innerlijke wereld of om de nood of vragen, middels gebed, in Gods hand te leggen.

Ik ben gespecialiseerd in geestelijke verzorging – thuis en in de zorg; voor mensen in de laatste levensfase en/of in de stervensfase. In pastorale gesprekken zijn de thema’s geloven, verdriet, rouw en verlies, levenseinde, spijt, schuld, schaamte, vergeving, en verzoening regelmatig onderwerp van gesprek. Deze thema’s verbind ik met bijbelverhalen in relatie tot het levensverhaal en het geloofsverhaal van mijn gesprekspartners. Dit leidt altijd tot inspirerende gesprekken waarin de levensoriëntatie, de levensbeschouwing en het geloof van mijn gesprekspartners een centrale rol krijgen.

Vanuit de Hernhuttertraditie ben ik gelovig opgevoed. Gaande mijn levensweg zijn bij mij de vragen van secularisatie en ontkerkelijking niet voorbij gegaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een oecumenische levenshouding en een oecumenische geloofsbeleving. De genade van God in Jezus Christus is voor mij meer en meer een onuitputtelijke inspiratiebron geworden. Ik ervaar het als genade van Godswege, als ik van betekenis kan zijn, daar waar mensen zich, in leven en sterven, door zowel de christelijke boodschap als christelijke normen, waarden en deugden mogen laten leiden.

Binnen mijn pastorale taak in de gemeente wil ik van harte bijdragen om dit, via mijn rol als Pastor, gestalte te geven. Dat wil ik niet alleen doen, maar samen met u!

Ik heb daarbij het volste vertrouwen dat wij samen de schouders eronder kunnen zetten, zodat wij samen van betekenis kunnen zijn in onze liefdevolle gemeente. Het eerste contact voor het pastoraat verloopt via Martha de Haan of Margreeth ter Veen.