Onze gemeente

Subpagina’s

Algemene informatie

Burgerlijke gemeente

Aduard was tot de herindeling een zelfstandige gemeente met drie woonkernen: Aduard, Den Ham en Den Horn. De kerkelijke gemeenten omvatten ook globaal dit gebied, In 1990 zijn de voormalige gemeenten Aduard, Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn samengevoegd tot één nieuwe gemeente Zuidhorn.

De gemeente Zuidhorn is een agrarische plattelandsgemeente en vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de stad Groningen, een gemeente met veel forenzen. De gemeente heeft een uitgesproken ruim, groen en landelijk karakter. Meer informatie is terug te vinden op www.zuidhorn.nl.

Kerkelijke gemeente

In 2010 werd de federatie tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Aduard gesloten. In een periode van 4 jaar, hebben we de mogelijkheden onderzocht om tot een fusie te komen. Er is in de afgelopen jaren veel toenadering gekomen, en er werd concreet steeds meer samengewerkt.

Op dit moment is het besluit tot vereniging van beide gemeenten nog niet genomen. In de tweede helft van 2015 zal binnen de Gereformeerde kerk het beraad over het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw worden gehouden. Daarna zullen de kerkenraden een besluit nemen over het al dan niet vormen van één Protestantse gemeente.

Gemeenteleden werden betrokken bij de visie en het beleid van de nieuw te vormen gemeente. In de gesprekken, die we hebben gevoerd, kwam naar voren dat we onszelf beschouwen als een zoekende gemeente: als we al antwoorden vinden, dan zijn deze altijd voorlopig. Zo is ook onze identiteit geen afgerond en vaststaand geheel. Integendeel, onze identiteit is in beweging, is dynamisch en gericht op de toekomst, de belofte van God.

Onze gemeente maakt deel uit van de Ring Westerkwartier en de Classis Groningen-Drenthe

Visie

Visie is verbonden met het woord visioen. Onze visie geeft een beeld van de toekomst. De beschrijving van het verlangen, de bron en de weg geeft weer: Zo willen we met elkaar gemeente zijn!

Het verlangen

ln onze gemeente leeft een sterke wens om een gemeente te zijn waar mensen zich thuis voelen, waar respect en ruimte is voor elkaar. Een gemeente waar we ons met elkaar verbonden voelen en waar onderlinge betrokkenheid is. Een gemeente waar we naar elkaar omzien en voor elkaar bidden.

De gemeente is een ontmoetingsplaats voor mensen met God en van mensen met elkaar. Kernwoorden daarbij zijn openheid, ruimte en gastvrijheid, en daarnaast ook gesprek en de bereidheid tot delen van wat ons bezielt.

De bron

Kerk betekent ‘van de Heer’. Als kerk zijn we van Christus. We zijn volgelingen van Jezus én delen het geloof van Jezus in God als Schepper en Vader.

Jezus geloofde in God die Abraham riep op weg te gaan en die het joodse volk wegvoerde uit de slavernij. Met Jezus geloven wij dat deze roep van God tot op de dag van vandaag uitgaat opdat wij leven in rechtvaardigheid, vrijheid en barmhartigheid jegens elkaar.

We beseffen ook dat vanaf het allereerste begin de volgelingen van Jezus verschillende visies op hem hadden. In de vier evangeliën en in de brieven van Paulus komt telkens een ander beeld van Jezus en zijn boodschap naar voren. Gelukkig vinden we in het Nieuwe Testament ook aanwijzingen over hoe om te gaan met die onderlinge verschillen. Paulus roept op om de verscheidenheid te accepteren (als leden van één lichaam, waarvan Christus het hoofd is). Verder worden de volgelingen van Jezus opgeroepen om te leven als hij; in woord en daad getuigend van liefde en ontferming, voor ieder mens en met name voor hen die aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen.

De weg

Openheid, gastvrijheid, respect en betrokkenheid zijn onontbeerlijk in onze gemeente.

Openheid hebben we nodig om elkaars geloofsopvattingen te respecteren en om samen het Heilig Avondmaal / de Maaltijd van de Heer te vieren. Respect voor onderlinge verschillen oefenen we door het geloofsgesprek met elkaar te blijven voeren en telkens opnieuw bereid te zijn om naar elkaar te luisteren.

Gastvrijheid is van belang naar elkaar, maar nog meer naar nieuwe mensen en de mensen in het dorp die niet bij de kerk betrokken zijn. Onze gastvrijheid kunnen we hun laten zien en is op deze wijze een basis om de betrokkenheid te verhogen.