↑ Terug naar Onze gemeente

Kerkenraad

Alle ambtsdragers gezamenlijk vormen de kerkenraad. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Van kerkenraadsleden wordt als het ware een dubbeltaak gevraagd. Zij werken zowel in hun individuele ambt als in de kerkenraad als geheel.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van het beleid, voor de opbouw van de gemeente in de wereld. De hoofdtaken van het kerkenwerk zijn onderverdeeld in:

  • Eredienst en kerkmuziek
  • Pastoraat
  • Diaconaat en missionair werk
  • Financiën en beheer
  • Jeugd

Beleidsplan

Het Beleidsplan 2020-2024 van de Protestantse gemeente Aduard-Den Ham-Fransum staan in de volgende documenten:

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk.

Preekvoorziening

Theo ter Veen / Marietje ter Veen – van Dijk
050 – 5771288
preekvoorziener@pkn-aduard.nl

Kerkenraad

Ouderlingen

Gerrie Meijer – Bolhuis
Griëtte Sinnige – Muggen
Sijko Spriensma
Janny Spriensma – Boonstra
Nellie Geluk

Diakenen

Anne Nieuwenhuis (voorzitter)
Marike Henstra (waarn. secr.: diaconie@pkn-aduard.nl )
Dennis de Jonge (administrateur)
Gerda Hogeveen – de Graaf
Bart Hogeveen
Martha de Haan
Bank: NL53 RABO 0348 6534 76 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Aduard

Ouderling-kerkrentmeesters

Björn Greven (voorzitter)
Theo ter Veen (secr.: kerkrentmeesters@pkn-aduard.nl)
KvK nummer: 76352897

Moderamen

Griëtte Sinnige – Muggen (preses)
Ds. Heleen Maat (vice-preses)
Nellie Geluk (scriba: scriba@pkn-aduard.nl)
Björn Greven
Marike Henstra

Notulist van de kerkenraad

At Hof
Louisa Brouwer

Administrateurs van de kerk / Kerkrentmeesters

Philip Elsinga / Willy Elsinga – Aardema
ph.elsinga@planet.nl
Bank: NL52 RABO 0375 8026 30 t.n.v. Protestantse Gemeente te Aduard

Ledenadministratie

Margreeth ter Veen – Wolters
la.pkn.aduard@gmail.com