↑ Terug naar Onze gemeente

Kerkenraad

Alle ambtsdragers gezamenlijk vormen de kerkenraad. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Van kerkenraadsleden wordt als het ware een dubbeltaak gevraagd. Zij werken zowel in hun individuele ambt als in de kerkenraad als geheel.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van het beleid, voor de opbouw van de gemeente in de wereld. De hoofdtaken van het kerkenwerk zijn onderverdeeld in:

  • Eredienst en kerkmuziek
  • Pastoraat
  • Diaconaat en missionair werk
  • Financiën en beheer
  • Jeugd

Het Beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse gemeente Aduard-Den Ham-Fransum staat in het volgende document:

Beleidsplan 2015-2019

Preekvoorziening

Theo ter Veen / Marietje ter Veen – van Dijk
050 – 5771288
preekvoorziener@pkn-aduard.nl

Kerkenraad

Ouderlingen
Gerrie Meijer – Bolhuis
Griëtte Sinnige – Muggen
Sijko Spriensma
Janny Spriensma – Boonstra
Nellie Geluk

Diakenen
Anne Nieuwenhuis (voorzitter)
Marike Henstra (waarn. secr.: diaconie@pkn-aduard.nl )
Dennis de Jonge (administrateur)
Gerda Hogeveen – de Graaf
Bart Hogeveen
Martha de Haan
Bank: NL53 RABO 0348 6534 76  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Aduard

Ouderling-kerkrentmeesters
Björn Greven (voorzitter)
Theo ter Veen (secr.: kerkrentmeesters@pkn-aduard.nl)

Moderamen
Griëtte Sinnige – Muggen (preses)
Ds. Heleen Maat (vice-preses)
Nellie Geluk (scriba: scriba@pkn-aduard.nl )
Björn Greven
Anne Nieuwenhuis

Notulist van de kerkenraad
Mike van Beusekom – Postma

Administrateurs van de kerk / Kerkrentmeesters
Philip Elsinga / Willy Elsinga – Aardema
ph.elsinga@planet.nl
Bank: NL52 RABO 0375 8026 30  t.n.v. Protestantse Gemeente te Aduard