«

»

Gemeentebijeenkomst 13 juni 2022

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentemiddag en -avond op maandag 13 juni.

Tot nu toe hebben we twee gemeentebijeenkomsten gehouden waarbij u kon kiezen voor de middag of voor de avond. In maart hebben een bespreking gehad over onder meer de toekomstmogelijkheden voor onze gemeente en in april hebben we met elkaar gesproken over de nieuwe opzet van het pastoraat, het zgn. ontmoetingspastoraat.

Om iedereen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven de gemeentebijeenkomsten bij te wonen hebben we besloten om ook nu weer een middag- en een avondbijeenkomst te houden. ’s Middags beginnen we om 15.30 uur en eindigen we uiterlijk om 17.15 uur en ’s avonds is de aanvang 19.30 uur en de sluiting uiterlijk om 21.15 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Financiële verslagen 2021
  1. Jaarrekening Kerk + lange termijn visie College van Kerkrentmeesters
  2. Jaarrekening Diaconie
  3. Jaarrekening Jeugdcentrale
 3. Bespreking van de toekomstmogelijkheden voor onze gemeente door ds. J. Hommes, classispredikant van Groningen-Drenthe. Dit is een vervolgoverleg van de bespreking in maart.
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

We hopen dat u ’s middags of ‘s avonds aanwezig zult zijn om met ons mee te denken en te praten over de toekomst van onze gemeente. Na de gemeentebijeenkomst van maart is er meer concrete informatie gekomen over de mogelijkheden. Het is zinvol om inzichten van elkaar te horen en te delen, vragen te stellen en mogelijkheden af te wegen.