«

»

Kerkdienst – Dr. H.A.H. Maat

Zondag 1 september 9:30 uur, Abdijkerk, Heilig Avondmaal

Voorganger: Dr. H.A.H. Maat
Organist: Hans Beek
Koster: J. de Bree
Ouderling: Nellie Geluk
Knd: Alle groepen o.l.v. Bart
Collecten: 1e Diaconie / 2e PKN Missionair werk / 3e Bloemen
Kerkauto: G. Paauw