«

»

Kerkdienst – Dr. H.A.H. Maat

Zondag 9 februari 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Dr. H.A.H. Maat
Organist: Hans Beek
Koster: Fam. Slofstra
Ouderling: Griëtte Sinnige
Knd: Alle groepen o.l.v. Bart
Collecten: 1e Diaconie / 2e PKN Catechese en Educatie
Kerkauto: G. Paauw